Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu

internetowego holenderskienasiona.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: holenderskienasiona.pl, zwanej dalej

„Sklepem”.

 

SPIS TREŚCI

 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

§12. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

§13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

§14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

§16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

§17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

§18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Aleksandra Winiarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

MARABEL Aleksandra Winiarska, z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Listopadowa 17/4, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9462681447 oraz REGON 380448660.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 512 052 787 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@holenderskienasiona.pl.

 

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy

informujemy o:

• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań

przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,

EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

 

1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy

przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1

lit. b) RODO.

2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także

ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do

czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w

oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych

odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń

wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług przewozowych, dostawca

oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i

windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane

osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać

Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.

7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi poczty elektronicznej.

 

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli

skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści

reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać

Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.

5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.

6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.

8. Odbiorcami tych danych jest nasz hostingodawca.

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją

wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi poczty elektronicznej.

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

• publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

• typ i język przeglądarki,

• data i godzina zapytania,

• liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

• adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

 

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed

potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w

obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem

naszych serwerów.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń

wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca.

 

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

 

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając

dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym

wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

• Dostawca usług przewozowych / kurierzy: UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa; InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552

Kraków; Centrala Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

• Hostingodawca: JCHost.pl Marcin Ćwiertnia, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka.

• Dostawca usług poczty elektronicznej: JCHost.pl Marcin Ćwiertnia, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka; Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy,

Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

• Dostawca komunikatora: JivoSite Inc., 1811 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, Stany Zjednoczone.

• Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.

• Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania

każdorazowego zapotrzebowania.

• Dostawca usług bankowych: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

• Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; Dotpay Sp. z

o.o., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków.

 

§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.

3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o

umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

 

§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość

skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu

do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

• celach przetwarzania,

• kategoriach odnośnych danych,

• odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub

organizacjach międzynarodowych,

• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

• prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,

 

• zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych

konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa

drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów

przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki

usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

• cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,

• wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,

• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

• Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

• gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są

nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec

Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

• jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,

• jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i

prawnie uzasadnionych interesów, lub

• opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość

skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej

chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do

odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie

odbywa się:

• na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz

 

• w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,

o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych

danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

• ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności

Twojej osoby, lub

• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli

przetwarzać ich do takich celów.

 

§12. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

 

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i

zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są

przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy

skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

• Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub

zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.

• Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez

ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

• Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania,

korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

• Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich

zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

• nasze pliki cookies,

• pliki cookies podmiotów trzecich.

 

§13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

 

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

• uwierzytelnianie dostępu,

• utrzymywanie sesji po zalogowaniu,

• zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,

• „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),

• „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 

§14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach

usług:

• Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,

• Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu,

 

• YouTube – pozwalają one na wyświetlanie osadzonych na stronie plików wideo z serwisu YouTube.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane

osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a

także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane

demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:

• Funkcjonalne pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być

wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”.

Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

• Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy

publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę

skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu

użytkownika

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne

 

zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.e-

regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

 

§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

 

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na

wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to

korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

• za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,

• poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z

jego warunkami,

• za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

 

§16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

 

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu.

W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu.

Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby

wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane

jak hasło do logowania.

 

§17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

 

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych

stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką

prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

§18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni

przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu